PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, METSÄMAATIEDE

JOB DESCRIPTION

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Metsätieteiden osasto on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yksikkö, missä työskentele noin 100 henkilöä: 17 professoria ja 5 apulaisprofessoria, 13 yliopistonlehtoria ja 60-70 tutkijaa ja tohtoriopiskelijaa.
Osastolla tehdään kansainvälisesti arvostettua metsätieteellistä tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ylintä opetusta. Tutkimuksen ja opetuksen päätutkimusalat ovat metsäekologia, metsävarojen hallinta sekä metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka. Metsämaatieteen tehtävä kuuluu metsäekologian tutkimusalalle. Monitieteisen toiminnan tavoitteena on metsien kestävyyden ja kestävän käytön opetus, tieteellinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tarjoaa metsätieteiden kandidaatin- ja maisterintutkinnot sekä tohtorintutkinnon yliopiston tohtoriohjelmissa. Osaston koulutusohjelmissa opiskelee noin 350 perustutkinto- ja 60 jatko-opiskelijaa. Metsätieteiden osasto on aktiivinen yhteiskunnallisessa toiminnassaan, ja sillä on hyvä ja pitkäaikainen yhteistyö alan tutkimuslaitosten, muiden yliopistojen, hallinnon ja yritysten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkim…

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

METSÄMAATIETEEN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana määräaikaisena apulaisprofessorin (tenure track -vakinaistamispolku) tai professorin tehtävänä hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Apulaisprofessorin / professorin tehtävään kuuluu metsämaatieteen tutkimus ja opetus. Hänen edellytetään harjoittavan korkeatasoista tieteellistä tutkimusta koskien metsämaan ominaisuuksia ja biogeokemiallisia prosesseja joillakin seuraavista aloista:
- metsämaan ominaisuudet ja toiminta, erityisesti biologiset, kemialliset ja fysikaaliset prosessit, kuten ainevirrat ja -kierrot sekä niiden vuorovaikutukset metsäekosysteemissä ja seurausvaikutukset vesiekosysteemeissä,
- metsämaan hoito kestävässä metsätaloudessa,
- ympäristömuutosten vaikutukset metsämaahan, sen prosesseihin, vesistöihin ja ilmakehään.

Apulaisprofessori / professori antaa ja kehittää alansa opetusta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandidaatin- ja maisteriohjelmissa sekä jatkokoulutusohjelmissa. Tiedekunnan koulutusohjelmat: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelmat?field_programm…

MITÄ EDELLYTÄMME
Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön
- tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa
- julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä
- kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta
- kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä
- näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä
- taitoa toimia akateemisena johtajana

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset ja opetukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan
- tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa
- menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
- ulkomainen tieteellinen työskentely
- kansainväliset luottamustehtävät

Opetuksellisina ansioina huomioidaan
- opetuskokemus
- pedagoginen koulutus
- taito tuottaa oppimateriaalia
- muut opetustoimessa saavutetut ansiot
- tarvittaessa opetusnäyte
- osallistuminen tohtorikoulutukseen

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa. Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta/apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

MITÄ TARJOAMME
Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa pääset toteuttamaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa ja apulaisprofessorin noin 50 000-68 500 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta.

HAKUOHJEET
Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisenä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) numeroitu julkaisuluettelo
4) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
5) lyhyt selostus (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään

Pyydämme hakijoita noudattamaan tiedekunnan ohjeita opetusansioiden kuvauksesta
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedek…

Ohjeet hakuasiakirjoista:
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi…

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
forestsoil_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Hakuaika päättyy 16.3.2020.

• Lisätietoja tehtävästä antaa osaston johtaja professori Pasi Puttonen, pasi.puttonen(at)helsinki.fi, puh. +358 294158107

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, puh. +358 294157583

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa ja tenure track -vakinaistamispolusta:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Lisätietoja Helsingin yliopiston vakinaistamispolusta, räätälöidystä urapolusta ja vakinaistamispolulla etenemisen yksiköllisistä kriteereistä:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp…


Noin työnantaja

Yritys

University of Helsinki

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2020-03-16


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

POSTDOC­TORAL RE­SEARCHER IN CAN­CER RESEARCH

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-13

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, AGROEKOLOGIA

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, KULUTTAJATUTKIMUS

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, MAATALOUSENTOMOLOGIA

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04