PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, KULUTTAJATUTKIMUS

JOB DESCRIPTION

Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja tutkimuksen saralla sekä palvelu- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.
www.helsinki.fi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sijaitsee Viikin kampuksella ja missiomme on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jota toteutamme tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen avulla. Keskeisimmät koulutus- ja tutkimusalamme ovat elintarvike-, maatalous-, metsä- ja ravitsemustieteet sekä niihin liittyvät mikrobiologia ja taloustieteet eli hallussamme on koko luonnonvarojen ketju pellosta pöytään, metsätieteet maaperän kemiasta markkinointiin sekä toiminnan ympäristövaikutukset. Tiedekunnastamme valmistuu monipuolisia bioalan ja liiketoiminnan osaajia elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta

Taloustieteen osastolla tehdään korkeatasoista soveltavan taloustieteen tutkimusta ja annetaan siihen perustuvaa ainutlaatuisen tärkeää opetusta. Opetuksessa sovelletaan taloustieteen, johtamisen, markkinoinnin ja kulutustutkimuksen teorioita ja menetelmiä sekä näkökulmia. Tutkimusalueemme kattavat maatalouden, ruokajärjestelmät, metsätalouden ja meriekosysteemit. Taloustieteen osastolla toimii useita kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Osaston koulutusohjelmia ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, maatalous- ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen maisteriohjelma sekä elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Tutkijamme osallistuvat myös tohtoriohjelmien opetukseen ja kehittämiseen. Osasto toimii myös osana Helsinki Graduate School of Economics (HGSE) –yksikköä.
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutkim…

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee

KULUTTAJATUTKIMUKSEN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA

Tehtävä voidaan täyttää 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Tehtävän ala on kuluttajatutkimus. Professuurissa olennaista on kuluttajatutkimuksen teorian ja sovellusten kehittäminen. Apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on edistää erityisesti kestävän talouden prosessien, tuotteiden ja palvelujen tutkimusta, opetusta sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tehtävä liittyy ennen muuta kuluttajien tutkimiseen sekä tuote- ja prosessikehityksen merkitykseen kestävän talouden mahdollistajana. Kestävän kulutuksen tavoittelussa tuotteiden käyttöön ja prosessikehitykseen suuntautuva tutkimus ja opetus ovat avainasemassa.

Apulaisprofessori / professori opettaa tiedekunnan kandidaatin- ja maisteriohjelmissa sekä jatkokoulutusohjelmissa. Apulaisprofessorin/professorin tehtävänä on kehittää alan kandidaatti- (Ympäristö- ja elintarviketalouden ohjelma YET), maisteri- (Elintarviketalouden ja kulutuksen ohjelma EKM) ja jatkokoulutustason opetusta ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa asiantuntijana.
Tiedekunnan koulutusohjelmat: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelmat?field_programm…

MITÄ EDELLYTÄMME
Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön
- tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa
- tehtävän alan oppihistorian tuntemusta
- julkaisuilla ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään
- tohtorin tutkintoa
- korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä
- kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta
- kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä
- näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä
- tehtävän alan oppihistorian laaja-alaista tuntemusta
- taitoa toimia akateemisena johtajana

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset ja opetukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa.

Tieteellisiksi ansioiksi katsotaan
- tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa
- poikkitieteellisyys ja monimenetelmällisyys
- menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa
- ulkomainen tieteellinen työskentely
- kansainväliset luottamustehtävät

Opetuksellisina ansioina huomioidaan
- opetuskokemus
- pedagoginen koulutus
- taito tuottaa oppimateriaalia
- muut opetustoimessa saavutetut ansiot
- tarvittaessa opetusnäyte
- osallistuminen tohtorikoulutukseen

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa. Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta/apulaisprofessorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Mikäli valittava henkilö ei osaa suomea/ruotsia, häneltä edellytetään valmiutta hankkia riittävä suomen kielen taito kohtuullisessa ajassa. Kielen opiskeluun tarjotaan tukea.

MITÄ TARJOAMME
Tarjoamme vastuullisen ja mielenkiintoisen työn monipuolisessa toimintaympäristössä. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa pääset toteuttamaan alan tutkimukseen perustuvaa, ylintä koulutusta Suomessa ja olet osa kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tieteellistä tutkimustoimintaa. Tehtävä antaa mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista monitieteisessä työyhteisössä. Työn tukena ovat osaston ja tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä Viikin kampuksen hallinto- ja tekninen henkilökunta.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-10 (professori) ja 7 (apulaisprofessori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa ja apulaisprofessorin noin 50 000-68 500 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta.

HAKUOHJEET
Hakemukseen pyydetään liittämään englanninkielisenä yhtenä pdf-tiedostona
1) ansioluettelo
2) enintään 5 sivun mittainen selvitys opetuksellisesta asiantuntijuudesta
3) numeroitu julkaisuluettelo
4) enintään 5 sivun mittainen selostus hakijan tutkimustoiminnasta (toiminta tiedeyhteisössä, tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen tieteellinen työskentely)
5) lyhyt selostus (1-2 sivua) siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan, jos hänet valitaan tehtävään

Ohjeet hakuasiakirjoista:
www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/toi…

Pyydämme hakijoita noudattamaan ohjeita opetusansioiden kuvauksesta
https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tiedek…

Liitteet kootaan YHDEKSI pdf-tiedostoksi, joka nimetään seuraavasti:
consumerstudies_sukunimi_etunimi. Muita liitteitä ei tarvita.

Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkin kautta. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Hakuaika päättyy 16.3.2020.

• Lisätietoja tehtävästä antaa osaston johtaja Marko Lindroos, marko.lindroos(at)helsinki.fi, puh. +358 2941 58068

• Lisätietoa rekrytointiprosessista antaa HR-asiantuntija Mirkka Juntunen mirkka.juntunen(at)helsinki.fi, puh. +358 294157583

Lisätietoa työurasta Helsingin yliopistossa:
https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/toihin-yliopistoon

Lisätietoja Helsingin yliopiston vakinaistamispolusta, räätälöidystä urapolusta ja vakinaistamispolulla etenemisen yksiköllisistä kriteereistä: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/helsingin-yliopiston-vakinaistamisp…


Noin työnantaja

Yritys

University of Helsinki

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2020-03-16


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

POSTDOC­TORAL RE­SEARCHER IN CAN­CER RESEARCH

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-13

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, AGROEKOLOGIA

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, METSÄMAATIEDE

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04

PROFESSORI/APULAISPROFESSORI, MAATALOUSENTOMOLOGIA

University of Helsinki
Finland Julkaistu: 2020-02-04