Apulaisprofessorin Tehtävä (Assistant Tai Associate Professor, Tenure Track), Liikunta- Ja Terveystutkimus

JOB DESCRIPTION

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Liikunta- tai terveystieteiden apulaisprofessorin tehtävä (Assistant tai Associate Professor, tenure track), jonka ala on liikunta- ja terveystutkimus, 1.6.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, Assistant Professor – tehtävässä 3-5 vuoden määräajaksi ja Associate Professor – tehtävässä viiden vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden opettajankoulutus. Tiedekunnalla on ainutlaatuinen ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri. Jyväskylän yliopiston suunnitteilla oleva uusi liikunta- ja terveyslaboratorio parantaa entisestään tutkimusolosuhteita. Tutkimuksen profilointihankkeella on merkittävät yhteydet myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) toimintaan. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.

Apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, Jyväskylän yliopiston profilointialalle (Suomen Akatemian tutkimuksen profilointihanke, Profi5) liikunta elämänkulussa, erityisesti fyysisen aktiivisuuden ja terveyden välisiä mekanismeja selvittävälle tutkimusalueelle:”Physical activity through life span” (phase 2, PACTS2).

Apulaisprofessorin tehtävän vastuualueena ovat omaan tutkimusalaan liittyvät tutkimus- ja opetustehtävät. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista liikunta- ja terveystutkimusta, erityisesti systeemibiologista tutkimusta, joka vahvistaa/täydentää tiedekunnassa tehtävää tutkimusta. Ensisijaisesti etsimme henkilöä, jonka tutkimusala liittyy liikunnan ja terveyden molekyylibiologisten vaikutusten ja mekanismien tutkimukseen. Tehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä tutkimustoimintaa, jossa hyödynnetään liikuntatieteellisen tiedekunnan ja alan verkostojen tarjoamia tutkimusinfrastruktuureja, sekä aktiivista panosta alan kehittämiseen, opinnäytetöiden ohjaamiseen, monitieteisen tutkimustoiminnan kehittämiseen ja laadulla kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimiseen sekä tutkimukseen pohjautuvaan opetukseen.

Assistant professor -tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan näyttöjä itsenäisestä tutkimustoiminnasta ja potentiaalista tehdä korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta profilointialueella ja kehittää monitietieteistä tutkimusta, hankkia tutkimusrahoitusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Associate professor –tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan erinomaisia näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista kansainvälistä tieteellistä tutkimusta profilointialueelta. Valittavalla henkilöllä tulee olla toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, kokemusta väitöskirjatöiden ohjaamisesta, tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja tutkimustoiminnan johtamisesta sekä tutkimukseen perustuvasta opetuksesta. Hakijalta edellytetään potentiaalia nousta johtamaan huippututkimusryhmää, millä on mahdollisuus menestyä kilpaillun tutkimusrahoituksen (mm. EU, ERC, SA) haussa. Tutustu tarkemmin apulaisprofessorin tehtävän yleisiin edellytyksiin. Pätevyysvaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.

Tehtävään rekrytoidaan Assistant Professor – vaiheessa 3-5 vuoden määräajaksi ja Associate Professor – vaiheessa viiden vuoden määräajaksi (ks. professorin vakinaistamispolku/tenure track). Määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus tutkijanuran seuraavan vaiheen tehtävään.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.

Tehtävään valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori, varadekaani Sarianna Sipilä, sarianna.sipila@jyu.fi, +358408053593

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä pdf-tiedostoina:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

6) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2020 sähköisellä hakulomakkeella.


Noin työnantaja

Yritys

University of Jyväskylä

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2020-02-28


Hae työpaikkaa