Liikuntatieteiden Apulaisprofessorin Tehtävä (Assistant Tai Associate Professor, Tenure Track)

JOB DESCRIPTION

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Liikuntatieteiden apulaisprofessorin tehtävä (Assistant tai Associate Professor, tenure track), jonka ala on liikunnan yhteiskuntatieteet, 1.8.2020 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, Assistant Professor – tehtävässä 3-5 vuoden määräajaksi ja Associate Professor – tehtävässä viiden vuoden määräajaksi

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden opettajankoulutus.

Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.

Liikunnan yhteiskuntatieteet kouluttavat akateemisia ammattilaisia ja asiantuntijoita jatkuvasti kehittyville urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan aloille. Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja urheilua laajoina yhteiskunnallisina ilmiöinä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntapolitiikan ja -hallinnon tiedetraditioon tukeutuen.

Apulaisprofessorin tehtäviin sisältyvät liikunnan yhteiskuntatieteellinen, erityisesti liikuntapolitiikkaan ja –hallintoon liittyvä tutkimus sekä tutkimukseen perustuva opetus. Apulaisprofessorin tehtävässä edellytetään vahvoja näyttöjä sekä laajaa asiantuntemusta liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkimuksesta ja koulutuksesta. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan itsenäistä tutkimustoimintaa, jossa hyödynnetään liikuntatieteellisen tiedekunnan ja alan verkostojen tarjoamia tutkimusinfrastruktuureja, sekä aktiivista panosta alansa kehittämiseen, opinnäytetöiden ohjaamiseen, monitieteisen tutkimustoiminnan kehittämiseen ja laadulla kilpaillun tutkimusrahoituksen hankkimiseen sekä tutkimukseen pohjautuvaan opetukseen. Apulaisprofessorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Eduksi katsotaan arviointitutkimusosaaminen.

Assistant professor -tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan näyttöjä itsenäisestä tutkimustoiminnasta ja potentiaalia tehdä korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta sekä kehittää monitietieteistä tutkimusta, hankkia tutkimusrahoitusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Associate professor –tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan erinomaisia näyttöjä kyvystä tehdä ja julkaista kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Valittavalla henkilöllä tulee olla toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, kokemusta väitöskirjatöiden ohjaamisesta, tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja tutkimustoiminnan johtamisesta sekä tutkimukseen perustuvasta opetuksesta. Hakijalta edellytetään potentiaalia nousta johtamaan huippututkimusryhmää, millä on mahdollisuus menestyä kilpaillun tutkimusrahoituksen (mm. EU, ERC, SA) haussa. Tutustu tarkemmin apulaisprofessorin tehtävän yleisiin edellytyksiin. Pätevyysvaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.

Tehtävään rekrytoidaan Assistant Professor – vaiheessa 3-5 vuoden määräajaksi ja Associate Professor – vaiheessa viiden vuoden määräajaksi (ks. professorin vakinaistamispolku/tenure track). Määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus tutkijanuran seuraavan vaiheen tehtävään.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.

Tehtävään valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori, dekaani Ari Heinonen, ari.o.heinonen@jyu.fi, +358408053551 ja hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi, +358504432400.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä pdf-tiedostoina:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

6) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2020 sähköisellä hakulomakkeella.


Yritys

University of Jyväskylän

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2020-02-28


Hae työpaikkaa